Primer pretplatničkog ugovora

NAPOMENA:
Prikazani ugovor je informativnog karaktera. Nakon poslate porudžbine kupac će
putem emaila dobiti na uvid svoj primer ugovora koji je potrebno da potvrdi
kako bi porudžbina bila realizovana. Prilikom dostave kupac dobija fizičku
kopiju ugovora.

Zaključen
dana _____________ između:

 

MILEKS d.o.o. Beograd, ulica Slavujev
Venac br. 24, matični broj
07491107, poreski identifikacioni broj (PIB) 100022447, broj računa
325-9500600024522-10 kod OTP Banka Srbija A.D. , koga zastupa direktor, Nikola
Srbinovski, u daljem tekstu Prodavac

i

[Naziv firme] iz [uneti adresu firme, ul. i grad] PIB: [uneti]
MB: [uneti] , koga zastupa ___________ u daljem tekstu kupac.

PREDHODNE KONSTATACIJE: Prodavac je (preduzeće za proizvodnju, trgovinu na
veliko i malo, spoljnu trgovinu i pruzanje usluga d.o.o.) kafe Caffico kao i
vlasnik aparata marke Philips Saeco model: LatteGo

 

PREDHODNE KONSTATACIJE: Prodavac je (preduzeće za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo,
spoljnu trgovinu i pruzanje usluga d.o.o.) kafe Caffico kao i vlasnik aparata
marke Philips Saeco model: LatteGo

 

 

Strane
su se, nakon pregovora, dogovorile o sledećim odredbama:

 

Član 1 – PREDMET UGOVORA

 

1.1
Pod uslovima predviđenim u ovom ugovoru, Prodavac se obavezuje da isporuči
Kupcu određene količine kafe iz svog asortimana te da ustupi pravo korišćenja
na kafe aparatima marke Philips Saeco LatteGo. Kafe aparati će biti izdati na
revers (prilog 1) i bez naknade za svo vreme trajanja ovog Ugovora

 

Ovaj
paket se definiše na sledeći način:

 

      a) U okviru pretplate mesečno će biti isporučeno _ kg kafe po kafe aparatu;

      b) Postavljanje određenog broja kafe aparata marke Philips Saeco LatteGo potrebnih za upotrebu proizvoda;

      c) Provera ispravnosti kafe aparata jednom u 3 meseca;

      d) Besplatn prevoz i instaliranje.

 

 

Član 2 – CENA

 

2.1 Cena
paketa iz člana 1 ovog Ugovora iznosi i obračunavaće se na sledeći način:

 

      a)Vrednost mesečne pretplate je __  RSD po kafe aparatu.

      b)Cena kontrolnog servisa jednog kafe aparata je 0 RSD.

      c)Cena kafe naknadno naručene van osnovnog paket iznosi __ RSD po kilogramu.

 

2.2 Sve
cene i vrednosti označene u ovom ugovom su sa PDV-a i isti je iskazan na
fakturi u skladu sa zakonom.

 

 

Član 3 – TRAJANJE UGOVORA

 

3.1. Ugovorne strane ovaj
ugovor zaključuju na 12
ili 24 meseca, s tim što obe strane imaju pravo da u svako doba ovaj ugovor
raskinu jednostrano, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju ugovor
prestaje da proizvodi pravno dejstvo danom dostavljanja obaveštenja o otkazu
ugovora.

 

 

 

 

Član 4 – NAČIN ISPLATE I ODŠTETA

 

4.1. Isplata vrednosti
fakture za isporučenu robu
će se vršiti u roku od najviše 14 dana od izdavanja fakture, koja će za
pretplatu biti izdata na početku meseca. Za eventualne dodatne količine
proizvoda rok isplate je isti. U slučaju kašnjenja isplate u odnosu na ovaj rok
Kupac će snositi zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

 

 

Član 5 – VLASNIŠTVO

 

5.1. Prodavac zadržava
pravo svojine nad kafe
aparatima.

5.2.
Zabranjuje se Kupcu da na bilo koji način interveniše nad kafe aparatima (član
7.7).

 

 

Član 6 – ISPORUKA

 

6.1. Prodavac će
instalirati kafe aparate u roku od
7 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, na mesto određeno od strane Kupca
(Prilog 2), koji je sastavni deo ugovora. Kupac nema pravo da menja lokaciju
kafe aparata bez znanja i saglasnosti Prodavca. U suprotnom on će Prodavcu
platiti ugovornu kaznu u vrednosti od 1000 EUR za svaki aparat.

6.2. Prodavac se obavezuje
da isporuči proizvod u
parametrima kvaliteta (fizičko-hemijskim, mikrobiološkim) navedenim na
deklaracijama.

6.3. Konkretno, naknadne
isporuke proizvoda će se
vršiti samo na osnovu porudžbina Kupca (telefonskih, putem faksa ili e-maila),
a porudžbine će biti isporučene od strane Prodavca u roku od 48 sati od
registrovanja porudžbine Kupca.

6.4.
Ako isporuke proizvoda u jednom mesecu premaše količinu predviđenu u okviru
pretplate, Prodavac će uz mesečnu fakturu za pretplatu izdati dodatnu fakturu
za količinu proizvoda koja je premašila potrošnju predviđenu u okviru
pretplate.

6.5.
Dokumenta u vezi sa isporukama: Prodavac će početkom meseca izdavati mesečne
fakture za pretplatu, a isporuke proizvoda će se vršiti na osnovu otpremnica. U
slučaju postojanja dodatne potrošnje proizvoda, Prodavac će izdati odgovarajuću
fakturu.

6.6
Ugovarači će prilikom svakog preuzimanja robe proveriti kvantitet i kvalitet
iste, što će potvrditi potpisima ovlašćenih lica ili lica koji su u radnom
odnosu kod Kupca na odgovarajućem dokumentu (otpremnici-fakturi). O svakom
eventualnom nedostatku, sačiniće se poseban zapisnik na licu mesta, na osnovu
koga će se prilikom sledeće isporuke, izvršiti zamena ili dopuna Proizvoda.
Zapisnik iz prethodnog stava biće osnov za zamenu ili dopunu robe samo ukoliko
je potpisan od starne ovlašćenih lica oba ugovarača. Rizik propasti ili
oštećanja stvari prelazi sa Prodavca na Kupca u trenutku preuzimanja Proizvoda,
na jedan od ugovorenih načina isporuke.

 

 

Član 7 – OBAVEZE KUPCA

 

7.1.
Kupac ne može ustupiti prava i obaveze koje proističu iz ovog ugovora drugom
licu bez pismene saglasnosti Prodavca.

7.2.
Kupac ima obavezu da koristi kafe aparate kao dobar domaćin i u skladu sa
njihovom namenom. Ako je kafe aparat fizicki oštećen, Kupac će snositi sve
troškove popravljanja za koje će Prodavac izdati faktum.

7.3. Kupac ima obavezu da
plati sve obaveze koje proističu
iz odredba ovog ugovora.

7.4.
Kupac ima obavezu da na kraju ugovora preda kafe aparate u dobrom stanju, u
skladu sa normalnim stepenom korišćenja.

7.5. U celom periodu
važenja ovog  ugovora, Kupac ima obavezu da proizvod
nabavlja isključivo od Prodavca, da bi ovaj mogao da garantuje kvalitet
proizvoda i optimalni rad kafe aparata. U slučaju da se konstatuje da Kupac
koristi drugu kafu, Kupac ima obavezu da plati ugovomu kaznu u protivuvrednosti
od 1000 EUR za svaki kafe aparat koji je bio instaliran i na kojem se utvrdi
nepoštovanje odredbi ovog člana. U svrhu provere poštovanja ovog člana,
Prodavac ima pravo da primeren način vrši kontrolu u prisustvu laboranta
Prodavca ili ovlašćenog trećeg lica. Nalaz će biti analizairana
radi        provere fizičko-hemijskog
sastava
svojstvenog proizvodu (karakteristike proizvoda su navedene na deklaraciji) i u
slučaju utvrđivanja da kafa iz
aparata              
ne
odgovara karakteristikama gore navedenog fizičko-hemijskog sastava, primenjuje
se član u vezi sa ugovornom kaznom. U takvom slučaju, Kupac će snositi i
troškove analiza.

7.6.
Kupac ima obavezu da obavesti Prodavca o bilo kojem poremećaju u radu kafe
aparata i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja.
Potrebno je isključiti kafe aparat iz struje do dolaska kvaiifikovanih radnika
Prodavca.

7.7. Kupac će isplatiti
vrednost pretplate čak i u
slučaju da ima nultu potrošnju.

7.8.
Obaveza Kupca je da dostavi spisak lica za prijem robe a ako to ne uradi smatra
se da je dostava uredno izvršena ako se isporuka izvrši zatečenom radniku
klijenta.

7.9. Ugovarači su saglasni
da će, u cilju
obezbedjenja plaćanja iz prethodnog člana, Kupac obezbediti i predati Prodavcu
jednu blanko menicu sa meničnim ovlašćenjem.

 

 

Član 8 – OBAVEZE PRODAVCA

 

8.1. Prodavac ima obavezu
da obezbedi isporuku
prema ovom ugovoru.

8.2. Prodavac ima pravo da
promeni vrednost
pretplate navedene u ovom ugovoru, uz saglasnost Kupca.

8.3.
Prodavac će pružiti usluge prema pretplati.

8.4.
Prodavac ima obavezu da odstranjuje u najkraćem mogućem roku poremećaje u
funkcionisanju kafe aparatima, pod
uslovima iz člana 7.2.

8.5.
Prodavac je dužan da tokom trajanja ovog Ugovora isporučuje Kupcu robu
ujednačenog kvaliteta, i koja svojim svojstvima odgovara važećim propisima koji
definišu zdravstvenu i opštu bezbednost, uslove zaštite životne sredine,
tehničke zahteve proizvoda i ambalaže proizvoda (transportno, komercijalno,
potrošačko i svako drugo pakovanje), i koja odgovora kvalitetu utvrđenom
proizvođačkom specifikacijom koja predstavlja opis sastava svakog proizvoda.

 

 

Član 9 – OBAVEZE PRODAVCA

 

9.1.
Stranke će pokušati da svaki spor u izvršenju ugovora reše na prijateljski
način.

9.2.
U slučaju da to nije moguće, nadležan je sud po mestu sedišta Prodavca.

9.3. Ovaj ugovor predstavlja
celokupni sporazum
između strana što se tiče predmeta ugovora i raskida svaki prethodni, usmeni
ili pismeni sporazum ugovomih strana o istom predmetu.

9.4. Ništavost jedne
odredbe ugovora ne povlači
ništavost celog ugovora ili drugih odredba. U slučaju da su neke odredbe ovog
ugovora ništave ili neizvršive, strane se obavezuju da ih zamene sa odredbama u
saglasnosti sa ekonomskim interesima obe strane, u skladu sa smislom i ciljem
ovog ugovora.

9.5. Svaka izmena ili
dopuna ugovora će se vršiti
putem aneksa, koji će biti sastavni deo ovog ugovora.

9.6. Stranke se obavezuju
da poštuju poverljivost,
u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju ovog ugovora ili poverljive
podatke o delatnostima druge strane, osim u slučaju da je to traženo od strane
državnih organa ili na osnovu imperativnih zakonskih propisa.

9.7. Ugovorne strane se
obavezuju da će
blagovremeno i u pisanoj formi obavestiti drugu ugovornu stranu o svakoj
promeni podataka (poslovno ime, adresa sedišta, broj računa i sl.), najkasnije
u roku od 3 (tri) dana od dana registrovanja promene.

 

Ovaj
ugovor je sastavljen i potpisan u Beogradu, u 4 (četiri) istovetna originalna
primerka, po 2 (dva) primerak za svaku stranu.

 

 

 

             ZA KUPCA                                                                       ZA PRODAVCA

 

________________________                                      __________________________

 

 

SVOJIM POTPISOM NA OVOM DOKUMENTU
POTVRDJUEJMO DA SAMO OD PRODAVCA PRIVREDNOG DRUSTVA MILEKS D.O.O. BEOGRAD, UL.
SLAVUJEV VENAC 24 PREUZELI NA KORISCENJE UKUPNO __ KAFE APARAT MARKE  PHILIPS
SAECO LATTEGO
 SA SLEDECIM
OZNAKAMA:

 

SERIAL
NO.___________________________________

 

OBAVEZUJEMO SE DA CEMO PREDMETNE
APARATE KORISTITI KAO DOBRI DOMACINI I DA CEMO ISTE VRATITI PRODAVCU NA NJEGOV
ZAHTEV U ISPRAVNOM STANJU.

 

 

 

APARAT PRIMIO

_____________________________________________________

(potpis + stampanim slovima, broj
licne karte i pecat)

 

 

Prilog br.2 ugovoru

 

     1. Podaci koji se odnose na lice za kontakt Kupca:

 

R.Br.

Ime i prezime lica za kontakt

Pozicija

Mobilni telefon

Telefon

Faks/email

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

      2. Ugovorne adrese Kupca:

 

R.Br.

Adrese

Popunite odgovarajuce adrese

1.

Za isporuku (mesto 1)

 

2.

Za isporuku (mesto 2)

 

3.

Za isporuku (mesto 3)

 

4.

Za isporuku (mesto 4)

 

5.

Za isporuku (mesto 5)

 

6.

Za fakturisanje:

 

7.

Za korespodenciju:

(mesto
na koje ce biti poslata faktura)

 

 

 

 Popunjava Kupac

 

Ime i prezime (stampanim slovima)  ___________________

 

Broj licne karte____________________________izdata od

 

Potpis
ovlascenog lica:

 

                                                                 
MP

 

 

 

 

 

Caffico_Roasters_Logotip

CAFFICO Web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala da imate najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici.